Vše o službě

Sdílené internetové připojení s neveřejnou IP adresou v rychlostních variantách downloadu 3 Mbps a 6 Mbps. Poskytovatel zabezpečuje provoz páteřní sítě a funkčnost přístupových bodů vysílajících pro WiFi zařízení v pásmu 5.4 GHz, servis koncových zařízení provádí zákazník sám nebo na vlastní náklady přes externí instalátory. Zjednodušená administrace služby a využití volné kapacity sítě umožňuje nabídnout zájemcům vynikající cenu. Platíte jen to, co nezbytně potřebujete, a to je připojení do Internetu přes přístupový bod ve vaší lokalitě.

Postup zřízení služby

Nemáte zkušenosti s instalací WiFi?

Obraťte se na instalátora pro vaši obec. Prověří realizovatelnost připojení a pomůže vám i s nezbytnou administrativou.

Návod pro zkušené uživatele WiFi

  1. Ověřte viditelnost na nejbližší přístupový bod, změřte sílu signálu a hodnotu SNR. Hodnota SNR by měla činit nejméně 30 dB.
  2. Zašlete objednávku, v níž kromě kontaktních údajů uvedete také MAC adresu vašeho zařízení.
  3. Nejpozději následující pracovní den zřídíme linku, zašleme vám připojovací údaje a nastavíme bezplatný testovací provoz na dobu 1 měsíce.
  4. Zaslané připojovací údaje (IP, maska, brána, DNS) zadáte do vašeho mikrovlnného zařízení.
  5. Uhradíte-li předplatné do vypršení měsíčního bezplatného provozu, budete moci linku bez přerušení využívat do konce předplaceného období.

Prodloužení služby

15 dnů před vypršením předplatného budete upozorněni e-mailem na blížící se termín konce předplaceného období. V případě, že platbu během týdenního bezplatného provozu neprovedete, se linka přeruší do doby, než předplatné uhradíte a než platbu zaregistruje systém pro řízení linek. Pozor na prodlevy vzniklé při převodu z účtu či platbou poštovní poukázkou, den vaší platby nemusí být dnem, kdy systém platbu zaznamená.

Chcete ušetřit peníze i čas? Respektujte standardy

Platba předplatného probíhá bezhotovostně převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Částka uhrazeného předplatného musí přesně odpovídat vystavené zálohové faktuře. Jiné částky nebudou zpracovány a budou vráceny na váš účet, čímž dojde k přerušení provozu na vaší lince po vypršení aktuálně platného předplatného. Dohledávání a administrace nekorektních plateb jsou zpoplatněny.

V případě, že není předplatné na další období uhrazeno, dojde k přerušení provozu internetové linky, k přerušení dojde i v případě, že u uživatele zaznamenáme dluh v jakékoli výši (např. prodlení s úhradou některého zpoplatněného úkonu).

Změna typu služby (rychlostní limit, délka předplaceného období) je bez poplatku možná až od ukončení aktuálně předplaceného období. Žádost o změnu rychlosti či předplatného cyklu je třeba zaslat na e-mail info@vyhodnynet.cz. Mailová adresa, z níž žádost odejde, musí být shodná s adresou, kterou zákazník udal při zřízení služby.

Během předplaceného období není možné pozastavit čerpání předplatného po dobu nepřítomnosti.

Pozor na zpoplatněné administrativní úkony

Platba předplatného v hotovosti v sídle Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště: 50 Kč

Změna typu služby (rychlost, délka předplatného období) uprostřed předplaceného období: 80 Kč

Dohledání nekorektně provedených plateb (chyby v částce, variabilním symbolu atd.): 80 Kč

Změna údajů na již vydaných platebních dokladech: 80 Kč

Poštovní doručení fyzického vyhotovení faktury, daňového dokladu či jiných dokumentů: 100 Kč

Vydání dobropisu pro případ výpovědi předplatného před jeho řádným ukončením: 100 Kč

Hlášení poruch a servisní podpora

Hlášení poruch a dotazy zpracováváme v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin na telefonní lince 576 514 777 a e-mailu info@vyhodnynet.cz.

V případě nefunkčnosti připojení nejdříve restartujte mikrovlnné zařízení prostým odpojením elektrického napájení. Nepodaří-li se ani po restartu připojení obnovit, pak můžete na telefonní lince ověřit, zda nedošlo k přerušení provozu z důvodu neuhrazení předplatného nebo v důsledku poruchy na páteřní síti. Další servisní zásahy, které nemůžete sami vykonat, řešte s dodavatelem vašeho zařízení nebo s instalátorem uvedeným pro vaši lokalitu.

Ukončení a obnovení služby

Služba je ukončena vypršením předplatného a jeho dalším neobnovením. V případě, že se zákazník rozhodne službu po přerušení opět využívat, stačí uhradit předplatné odpovídající dříve využívanému typu linky, při platbě použije stejný variabilní symbol jako při předchozích platbách. Linka se zprovozní od data, kdy byla provedená platba systémem řízení linek zaregistrována.

Rozhodne-li se zákazník službu ukončit před vypršením předplaceného období a nárokuje-li vrácení předplatného, pak podá písemnou výpověď s žádostí o vrácení nevyčerpaného předplatného. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce, služba bude přerušena k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď podána. Vrácení nevyčerpaného předplatného je zpoplatněno dobropisovným ve výši 100 Kč.

Další informace

V případě, že potřebujete podrobnější informace či vysvětlení, nás kontaktujte na e-mailu info@vyhodnynet.cz
nebo telefonu 576 514 777. Vaše dotazy rádi zodpovíme každý pracovní den od 8:00 do 16:30 hodin.